مقالات خارجی


مقالات انگلیسی  ارایه شده توسط دکتر علی شاه حسینی و همکاران در سمينارهاي بين المللي


محل ارایه

تاریخ ارایه

عنوان

رديف

International conference on Economics, Business, Management & Marketing (EBMM)


( October 9-11,2009, Singapore )

2009

Studying the role of  Social Capital in Developing Organizational Entrepreneurship(R133)

1

Tomorrow People Organization’s 5th Annual Education & Development Conference 2010

( March 5th – 7th 2010 , Bangkok , Thailand  )

2010

Cultural Obstacles to

Women Entrepreneurship

2

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست