برنامه های دکتر علی شاه حسینی در "رادیو جوان "

موضوع برنامه

نام برنامه

شبکه

تاریخ

لینک دانلود

برنامه ریزی(2)

حاضر جواب

جوان

93/10/24

برنامه ریزی(1)

حاضر جواب

جوان

93/10/23


تغییر در رفتار

حاضر جواب

جوان

93/10/22

دانلود

راه های موفقیت در کارآفرینی

روز بخیر اقتصاد

جوان

93/10/15

دانلود

حریم خصوصی

حاضر جواب

جوان

93/10/9

دانلود

کارآفرینی

روز بخیر اقتصاد

جوان

93/10/1

دانلود

تعامل والدین و فرزندان

حاضر جواب

جوان

93/9/26

دانلود

انزواطلبی

حاضر جواب

جوان

93/9/19

دانلود

مهارت برقراری ارتباط با همسر(3)

حاضر جواب

جوان

93/8/28

دانلود

مهارت برقراری ارتباط با همسر(2)

حاضر جواب

جوان

93/8/27

دانلود

مهارت برقراری ارتباط با همسر(1)

حاضر جواب

جوان

93/8/25

دانلود

حل مسئله (3)

حاضر جواب

جوان

93/7/23

دانلود

حل مسئله (2)

حاضر جواب

جوان

93/7/22

دانلود

حل مسئله (1)

حاضر جواب

جوان

93/7/20

دانلود

وابستگی های عاطفی (3)

حاضر جواب

جوان

93/7/2

دانلود

وابستگی های عاطفی (2)

حاضر جواب

جوان

93/7/1

دانلود

وابستگی های عاطفی (1)

حاضر جواب

جوان

93/6/31

دانلود

ازدواج (2)

حاضر جواب

جوان

93/4/11

دانلود

ازدواج (1)

حاضر جواب

جوان

93/4/10

دانلود

خواستگاری (2)

حاضر جواب

جوان

93/4/4

دانلود

کارآفرینی نو

کارآفرینی

جوان

93/4/3

دانلود

خواستگاری (1)

حاضر جواب

جوان

93/4/3

دانلود

صداقت داشتن درباره گذشته

حاضر جواب

جوان

93/4/2

دانلود

کارآفرینی

کارآفرینی

جوان

93/4/1

دانلود

دیده شدن

حاضر جواب

جوان

93/4/1

دانلود

برنامه ریزی

باشگاه تعطیلات راز

جوان

91/4/22

دانلود

هدفگذاری

باشگاه راز

جوان

90/11/20

دانلود

کارآفرینی

باشگاه راز

جوان

90/11/13

دانلود

ازدواج درست

چهل تيكه

جوان

90/8/15

دانلود

همسر شاغل

چهل تيكه

جوان

90/7/27

دانلود

کارآفرینان برتر

تابستانه

جوان

تابستان 89

--------

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست